Działanie 2.1. „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Infrastruktura B+R przedsiębiorstw Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

W konkursie mogą brać udział mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.
Działanie 2.1 skierowane jest do pomocy w finansowaniu utworzenia bądź rozwoju centrów
badawczo – rozwojowych, które polega na inwestowaniu w sprzęt, aparaturę, technologie i
infrastrukturę, konieczne do prowadzenia prac B+R, w tym również budynki, grunty oraz wartości
niematerialne i prawne.
Wnioskodawca nie jest zobligowany do posiadania w swojej firmie działu B+R, czy też okazywać
wkładu poniesionego w latach poprzednich na badania B+R.
Minimalna wartość projektu: 2 mln PLN.
Maksymalna wartość projektu: 50 mln EUR.
Alokacja wynosi 350 000 000 PLN, w tym:
35 000 000 PLN dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim
315 000 000 PLN dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie

INFORMACJE

Start naboru:

14.04.2020

Koniec naboru:

11.05.2020

Maksym. kwota dofinansowania:

50 mln

Minim. kwota dofinansowania:

2 mln

Zasięg konkursu:

Ogólnokrajowe

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się!