Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Program Operacyjny Inteligentny Rozwój „SZYBKA ŚCIEŻKA DLA MAZOWSZA”

Konkurs ten jest szansą dla wykluczonych do tej pory przedsiębiorstw z woj. mazowieckiego, które
teraz będą mogły pozyskać pomoc na realizację prac badawczo – rozwojowych. Celem projektów jest
opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.
Dofinansowanie można uzyskać na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych
(obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych.
W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa i ich konsorcja (również z jednostkami
naukowymi). Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo.
Dofinansowanie mogą dostać projekty, których miejsca realizacji znajdują się zarówno w regionach
lepiej, jak i słabiej rozwiniętych. W przypadku projektu realizowanego samodzielnie wnioskodawca
musi realizować projekt w całości w województwie mazowieckim, a w przypadku konsorcjum –
przynajmniej jeden z konsorcjantów musi realizować projekt w tym województwie.
Alokacja wynosi 500 mln PLN, w tym:
250000000 PLN z alokacji dla województwa mazowieckiego
250 000000 PLN z alokacji dla pozostałych województw

Wartość kosztów kwalifikowalnych:
– projekty realizowane samodzielnie przez MŚP–od 1 mln PLN do 50 mln euro;
– pozostałe projekty–od 2 mln PLN do 50 mln euro.

Prace przedwdrożeniowe –maksymalnie20% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Limit podwykonawstwa dla badań przemysłowych i prac rozwojowych:
dla przedsiębiorstwa: 50%–60% kosztów kwalifikowalnych;
dla jednostki naukowej: 10% kosztów kwalifikowalnych

Maksymalna wartość dofinansowania dla przedsiębiorstwa na jeden projekt nie może
przekroczyć:
20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, czyli gdy przedsiębiorstwo
więcej niż połowę kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac
rozwojowych ponosi na działania w ramach badań przemysłowych;
15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe, czyli gdy
przedsiębiorstwo więcej niż połowę kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i
eksperymentalnych prac rozwojowych ponosi na działania w ramach eksperymentalnych prac
rozwojowych;
200 tys. euro(a dla przedsiębiorstwa, które prowadzi działalność zarobkową w zakresie transportu
drogowego towarów –100 tys. euro) –na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de minimis jest
to wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie trzech lat
podatkowych;
2 mln euro – na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP

INFORMACJE

Start naboru:

09.09.2020

Koniec naboru:

14.05.2020

Maksym. kwota dofinansowania:

50 mln EURO

Minim. kwota dofinansowania:

1 mln EURO

Zasięg konkursu:

Ogólnokrajowe

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się!