Poddziałanie 3.2.1 Badania na Rynek Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Alokacja konkursu wynosi aż 550 mln PLN

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza ogólnokrajowy konkurs na
dofinansowanie projektów w ramach działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”
Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”.

Dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.1 przeznaczone jest na wdrożenie wyników prac
badawczo-rozwojowych przeprowadzonych samodzielnie bądź na zlecenie wnioskodawcy,
jak również zakupionych, prowadzących do wdrożenia na rynek nowych lub istotnie
ulepszonych produktów (wyrobów lub usług), czy też technologicznej innowacji procesowej
minimum na skalę krajową.
Przedmiotem dofinansowania są wydatki inwestycyjne, usługi doradcze oraz eksperymentalne
prace rozwojowe.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi:
– 10 mln PLN dla średnich przedsiębiorstw;
– 5 mln PLN dla mikro i małych przedsiębiorstw

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 50 mln EUR, z czego:
– 1 mln PLN przeznaczone na eksperymentalne prace rozwojowe;
– 1 mln PLN przeznaczone na usługi doradcze.

Maksymalny poziom kosztów kwalifikowanych w zakresie eksperymentalnych prac
rozwojowych wynosi do 60 %, w zakresie wydatków inwestycyjnych do 70%, natomiast w
zakresie usług doradczych do 50%

INFORMACJE

Start naboru:

25.03.2020

Koniec naboru:

23.04.2020

Maksym. kwota dofinansowania:

50 mln

Minim. kwota dofinansowania:

5 mln

Zasięg konkursu:

Ogólnokrajowe

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się!