Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Całkowita alokacja wynosi 350 mln PLN
Termin naboru wniosków trwa od 15.10.2019 r. do 23.04.2020 r. oraz od 24.09.2020 r. do
30.12.2020 r.
Przeznaczeniem działania 3.2.2 jest pomoc wdrożeniowa innowacji technologicznej
opracowanej przez prace B+R przeprowadzone ze strony wnioskodawcy, czy też zakupione
od innego podmiotu. Wsparcie to polega na udzieleniu premii technologicznej, która jest
wypłacana po zakończeniu realizacji projektu, na spłatę zaciągniętego kredytu na innowację
technologiczną. Konieczne jest aby wnioskodawca wykazał zdolność kredytową.
Przedmiotem finansowania mogą być:
– maszyny i urządzenia produkcyjne;
– nieruchomości, budynki, materiały i prace budowlane;
– wartości niematerialne i prawne.
Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw MŚP.
Maksymalna wysokość premii technologicznej wynosi 6 mln PLN

INFORMACJE

Start naboru:

15.10.2019

Koniec naboru:

23.04.2020

Maksym. kwota dofinansowania:

6 mln

Minim. kwota dofinansowania:

brak

Zasięg konkursu:

Ogólnokrajowe

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się!